Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Notícies | Stenco

sequia.jpg
30 January, 2023

by Stencoadmin

🎯 Tot i les darreres pluges molts embassaments estan molt baixos, amb mínims del 24% a Guadalquivir i 29% a Catalunya, seguint en una sequera perllongada i ja tenim zones a Espanya i Catalunya amb Escassetat d’Aigua en estat d’Alerta i inclús d´Emergència.

👉🏻L’Agricultura consumeix el 80,5% de l’aigua, el Proveïment Urbà el 15,5% i la Indústria el 4%.

💧Es considera Sequera prolongada, coneguda com a sequera meteorològica per falta prolongada de precipitacions.

💧L’Escassetat, coneguda com a sequera hidrològica, està relacionada amb els possibles problemes d’atenció de les demandes Sol produir-se diferida en el temps respecte a la Sequera i pot produir problemes amb l’abastament als ciutadans, regadius, indústries i activitats econòmiques.

👉🏻Segons l’Agència Estatal de Meteorologia, per les dades de pluja acumulades en els darrers 3 anys han estat insuficients i es pot parlar d’una incipient sequera de llarga durada:

📌L’any 2022 va ser molt sec, un 16% més baix del normal. El 6è any més sec dels darrers 60 anys.

📌L’any hidrològic 2021-2022 ha estat el tercer any més sec dels darrers 60 anys.

📌Les precipitacions acumulades mitjanes van ser un 25% menor al normal, havent-hi zones que van superar el 50%.

📌 Tot i les pluges de desembre i aquest gener, gairebé totes les cuncas hidrogràfiques presenten sequera meteorològica.

💪🏻Tots els consumidors d´aigua (agricultors, ciutadans, empresaris, industrials, etc.) hem de ser més conscients de la situació actual i realitzar un consum i ús molt més eficient de l´aigua.

🎯Les Zones declarades a Alerta de Sequera, cada Organisme de Conca, comença a exigir la reducció dels consums d’aigua.

A Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va declarar al desembre, el Pla Espacial d’Actuació d’Alerta i Eventual Sequera (PES) a una bona part del territori exigint les reduccions d’aigua següents:

📌Rec Agrícola: 25%, i si es declara estat d’excepcionalitat un 40% i d’emergència un 80%.

📌Ús Ramader: 10%, i si es declara estat d’excepcionalitat un 30% i d’emergència un 50%.

📌Ús Industrial: 5%, i si es declara estat d’excepcionalitat un 15% i d’emergència un 25%.

📌Ús Recreatiu amb Reg: 30%, i si es declara estat d´Excepcionalitat un 50% i d´Emergència estaran prohibits.

👉🏻Els PES contemplen la possibilitat que les reduccions indicades puguin ser menors, sempre que el titular presenti un Pla d’Estalvi d’Aigua.

✅🔄♻️ A Stenco i al Grup MTA, disposem d’experiència i referències en tractaments i tecnologies per aplicar per a un Ús Eficient de l’Aigua o per Reciclar-la per tornar-la a Reutilitzar a Habitatges, Hotels, Indústries o a qualsevol Activitat Econòmica que utilitzi Aigua i preparar un Pla d’Estalvi💧:

📌Auditories Tècniques per millorar l’Ús i el Tractament actual de l’Aigua

📌Equips de Filtració, Ultrafiltració i Osmosi Inversa específics

📌Sistemes específics de Tractament, Depuració i Reutilització

📌Equips de Reciclatges d’Aigües Grises, etc.

📌Enginyeria d’Aigües

📌Assessorament, Gestió i Tràmits amb l’Administració Hidràulica

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions de Catalunya i Espanya.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/servicios/equipo-proyectos-tratamientos-agua/

formacion-PRL2-1280x961.jpg
23 January, 2023

by Stencoadmin

🎯La Prevenció de Riscos Laborals (PRL) té com a principal objectiu protegir els treballadors dels possibles riscos que es puguin derivar de la seva feina, per evitar o minimitzar les causes dels accidents i de les malalties professionals.

👉🏻Per poder aconseguir aquest objectiu, és absolutament necessari que estiguin implicats tots els estaments de l’empresa, des de la Direcció, Responsables, Dept. de PRL i tots els treballadors i treballadores.

📌L’objectiu principal de tota formació contínua de PRL és ampliar els coneixements de la persona formada sobre un tema

📌Tenir més coneixement sobre un tema aporta confiança i autoestima, ja que permet que la persona estigui molt més segura davant d’una presa de decisions

📌La seguretat en un mateix aportarà indirectament uns millors resultats i una major satisfacció laboral i per tant una millor productivitat

📌La formació en PRL, pretén fomentar i donar eines al personal format per detectar i reconèixer allò que es fa malament o que és susceptible de millora

🎯 El Dept. de PRL de STENCO treballa i organitza formacions internes teòriques i pràctiques de forma contínua als nostres treballadors i treballadores en molts àmbits per saber actuar davant dels riscos que són evitables.

👉🏻Per aquest motiu, en aquesta ocasió hem realitzat un curs teòric i pràctic per a treballs a Espais Confinats amb molt èxit i participació activa de tots els participants.

💪🏻A Stenco ja fa anys que estem Certificats per la ISO 45001 per a la Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, a part de les Certificacions de Gestió de la Qualitat segons ISO 9001 i de Gestió Ambiental per la ISO 14001.

✅ Amb més de 60 anys d’experiència som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

☑️Més info Serveis i Productes de Stenco: https://www.stenco.es/ca/serveis/

libro-stenco-4.jpg
18 January, 2023

by Stencoadmin

🎯Amb motiu del nostre 60 Aniversari de Stenco, fa 2 anys, comencem a revisar i actualitzar en profunditat el Llibre i acabem de publicar en format digital i 2.000 exemplars en paper la 5a Edició, ampliant notablement els capítols d’Aigües Residuals, Equips de Procés , Prevenció de Legionella i incorporant un capítol nou de Reutilització, ampliant 165 pàgines més respecte a la darrera edició, disposant ara de 10 capítols i 717 pàgines en total.

📖💧Avui volem destacar el Capítol 3 del Llibre “Principals Aplicacions de l’Aigua” de 33 pàgines, amb els apartats següents:

📌 Aigües de consum

📌 L’aigua a l’alimentació

📌 Aigua per a la neteja i cura corporal

📌 Aigua per a la salut, medicina i investigació

📌 Aigua a l’entorn urbà

📌 Aigua per als transports

📌 Aigua per a agricultura i ramaderia

📌 Aigua en processos industrials

📌 Aigua per a la indústria agroalimentària

👉🏻El Llibre Incorpora els nous requisits tècnics i legals europeus i nacionals per a Aigües de Consum Humà, Residuals i dels recents RD 487/2022 de Legionella i RD 3/2022 d’Aigua de Consum Humà.

📚 Durant aquests 20 anys hem realitzat 4 edicions del llibre actualitzant-ne el contingut, amb més de 8.000 exemplars venuts i difosos entre clients, enginyeries, universitats tècniques, personal de l’Administració Sanitària i Hidràulica, col·laboradors, empreses i tècnics del Sector de l’Aigua, consolidant el nostre Llibre com a un dels referents del sector de Tractaments d’Aigües.

💧😊Estem molt orgullosos de la nostra trajectòria formativa, amb 10.000 exemplars del Llibre Stenco, més 3.000 cursos de formació realitzats i més de 30.000 alumnes formats a tot Espanya, que complementen i impulsen el nostre propòsit social de millorar la qualitat de l’aigua, dels vessants al medi ambient, estalviar aigua i prevenir brots de legionel·losi.

✅Amb més de 60 anys d’experiència, som l’única empresa nacional de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector que disposa d’un Llibre tan complet sobre Tractaments d’Aigües, alhora que és l’empresa amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d´Espanya.

ℹ️Sol·licitar Llibre Stenco: https://www.stenco.es/libro-stenco-tratamientos-aguas/

☑️Més info Stenco: https://www.stenco.es/ca/

BOE.jpg
11 January, 2023

by Stencoadmin

📣Avui s’ha publicat el BOE el Reial Decret 3/2023 de 10 de gener, pel qual el Ministeri de Sanitat estableix els nous criteris tecnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

🎯El seu objectiu és actualitzar el nou marc jurídic espanyol per protegir la salut humana per contaminació de l’aigua de consum humà i facilitar-ne l’accés a tot Espanya, segons la Directiva Europea 2020/2184.

📌Conté 73 articles, 4 disposicions transitòries, 14 disposicions addicionals en un text de 102 pàgines i entra en vigor el 12 de gener 2023.

📌Transposició al dret espanyol de les noves exigències de la Directiva (UE) 2020/2184: paràmetres i valors paramètrics, llista de vigilància de contaminants emergents, enfocament preventiu basada en el risc amb els Plans Sanitaris de l’Aigua (PSA), més informació i transparència en diversos temes de l´aigua com la qualitat i preu, etc.

📌Estableix els nous requisit de qualitat de l’aigua a la indústria alimentària per a la fabricació d’aliments o en contacte amb ells.

📌Requisits per als aparells de tractament d’aigua a instal·lacions interiors d’edificis i locals.

📌Derogació del RD 140/2003, RD 314/2016, RD 902/2018 i modificació del RD 849/1986 del Reglament del Domini Hidràulic Públic (RDPH).

📌Modificació dels art.11 del Reial Decret 487/2022 de Prevenció de Legionella.

🎯I molts més aspectes importants per a municipis, empreses gestores de serveis de l’aigua urbana, laboratoris, activitats econòmiques, indústries, empreses de tractament d’aigües, usuaris, etc.

💧👉🏻En general és un molt bon avenç per a la qualitat, subministrament i gestió d’aigua de consum humà a Espanya!!

📲Més info: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2023-628

RESUM STENCO REAL DECRET 3/2023

osmosis-container1-1280x872.jpg
10 January, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la i manté Plantes d’Òsmosi Inversa des de fa més de 30 anys a tot Espanya i realitzem projectes internacionals.

🎯Realitzem Equips d’Òsmosi Inversa per produir aigua entre 0,5m3/h fins a 200 m3/h, i dissenyem per a altres demandes més grans de producció a mida de les necessitats de cada client

👉🏻En aquest cas, el nostre client una indústria internacional líder en la fabricació de sabors i fragàncies, necessitava optimitzar la generació de vapor de les seves calderes:

📌Stenco dissenya, fabrica i instal·la un sistema d’òsmosi inversa capaç de produir 260 m3/dia d’aigua, amb un cabal de producció de 12m3/h i una conversió del 75% construït en un contenidor movible

📌El Departament d’Enginyeria de Stenco sempre estudia i adapta els Equips de Tractament a les necessitats expressades pels nostres clients

📌L’Equip d’Òsmosi Inversa disposa d’un pre tractament complet dissenyat per eliminar la presència de ferro a l’aigua a tractar. L’aigua osmotitzada és emmagatzemada en un dipòsit intermedi i bombada a demanda de les calderes industrials

📌Alimentar la caldera amb aigua osmotitzada ha reduït l’ús de productes químics, el règim de purgues de la mateixa, amb el consegüent estalvi energètic i d’emissions de CO2 a l’atmosfera

📌El quadre de control de la Planta de Tractament disposa d’un sistema de control i gestió remot a través de la nostra Plataforma Stenco-OnLine que permet interactuar amb la planta des de qualsevol dispositiu connectat a internet

👉🏻L’Equip d’Òsmosi, per necessitats del client, va ser subministrat dins d’un contenidor per facilitar-ne la ràpida i millor implantació a la planta de producció.

✅!! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

MSanidad.jpg
10 January, 2023

by Stencoadmin

**Dates concretes per articles d’entrada en vigor del Reial Decret 487/2022 de Prevenció de Legionella**

📆El Ministeri de Sanitat va publicar el 21 de juny el RD 487/2022 de Prevenció de Legionella, que s’estableixen els nous requisits sanitaris per a la prevenció de la legionel·losi a Espanya, derogant el RD 865/2003 i entrant en vigor ahir 2 de gener 2023.

👉🏻Molts aspectes són vigents a partir d’ahir i cal aplicar-los, encara que hi ha una pròrroga d’un any per adaptar els aspectes relacionats amb el PPCL o PSL i dos anys per a l’acreditació de les anàlisis de Legionella i per als requisits de disseny en instal·lacions vigents.

🎯Com podia haver-hi moltes interpretacions respecte als apartats i articles del RD relacionats amb el PPCL o PSL, el Ministeri de Sanitat acaba de publicar una nota informativa a la seva web sobre les dates exactes d’aplicació de cada article.

💦 Qualsevol instal·lació que utilitzi aigua i pugui polvoritzar-la, en qualsevol activitat econòmica, està dins del seu abast: aigua sanitària, dutxes, scrubbers, contra incendis, refredadors evaporatius, reg, humidificadors, nebulitzadors, rentadors, fonts, torres, etc.

💪🏻A Stenco ja fa anys que complim amb tots els nous requisits per a les Empreses de Serveis, de Tractaments d’Aigües, Neteges i Desinfeccions i Laboratori d’anàlisi de Legionella i Aigua!

✅ Amb més de 60 anys d’experiència som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

👉🏻Si creus que el teu proveïdor actual no t’està assessorant adequadament, no té prou capacitat tècnica o t’està oferint algun equip o solució massa car, contacta amb nosaltres i en 24h parlarem per ajudar-te de forma personalitzada.

 

ℹ️Més info Stenco: https://www.stenco.es/ca/contacto/

ℹ️Més info nota informativa: http://www.mscbs.es/ca/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/home2.htm

legio-3.jpg
2 January, 2023

by Stencoadmin

🎯📆Com ja informem el Ministeri de Sanitat va publicar el 21 de juny el RD 487/2022 de Prevenció de Legionella, que s’estableixen els nous requisits sanitaris per a la prevenció de la legionel·losi a Espanya, derogant el RD 865/2003 i entrant en vigor avui dilluns 2 de gener 2023.

👉🏻Molts aspectes són vigents a partir d’avui i cal aplicar-los, encara que hi ha una pròrroga d’un any per adaptar els aspectes relacionats amb el PPCL o PSL i dos anys per a l’acreditació de les anàlisis de Legionella i per als requisits de disseny en instal·lacions vigents.

💦 Qualsevol instal·lació que utilitzi aigua i pugui polvoritzar-la, en qualsevol activitat econòmica, està dins del seu abast: aigua sanitària, dutxes, scrubbers, contra incendis, refredadors evaporatius, reg, humidificadors, nebulitzadors, rentadors, fonts, torres, etc.

📣Resum dels punts més importants a destacar:

📌Més exigències legals per als titulars i instal·lacions

📌Més analítiques daigua a realitzar

📌Més neteges i desinfeccions tècniques a realitzar de les instal·lacions implicades

📌Més declaracions responsables del titular a realitzar

📌Es potencien els sistemes informàtics i automàtics

📌Nova formació per al personal propi i extern

📌Més exigències tècniques i de qualitat per als proveïdors i laboratoris

🎯En general és un bon avenç per a la Prevenció de Legionella a Espanya, però suposa un sobrecost per als titulars de les instal·lacions!

👍🏻Des de juny estem informant tots els nostres clients de totes les novetats i nous requisits generals i específics per a cada instal·lació de risc.

💪🏻A Stenco ja fa anys que complim amb tots els nous requisits per a les Empreses de Serveis, de Tractaments d’Aigües, Neteges i Desinfeccions i Laboratori d’anàlisi de Legionella i Aigua.

✅ Amb més de 60 anys d’experiència som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

👉🏻Si creus que el teu proveïdor actual no t’està assessorant adequadament, no té prou capacitat tècnica o t’està oferint algun equip o solució massa car, contacta amb nosaltres i en 24h parlarem per ajudar-te de forma personalitzada 👇🏻

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info serveis: https://www.stenco.es/ca/serveis/prevencion-control-legionella/

labstenco-1280x1280.jpg
12 December, 2022

by Stencoadmin

Els Laboratoris d´Stenco tenen més de 60 anys d’experiència, més 40 professionals, més de 900 m2, i analitzem més de 55.000 mostres a l’any d’aigües potables, procés, piscines, residuals, regenerades i Legionella a tot Espanya, per a tots els sectors industrials i de serveis.

🎯En aquesta ocasió volem ressaltar el nostre Laboratori de Legionella:

📌Anàlisi a totes les Instal·lacions de Risc: Torres Refrigeració, Nebulitzadors, Aigua Sanitària, etc.
📌Anàlisi de Legionella spp per cultiu i tècniques ràpides
📌Disposem del Certificat Cert-Legio com a empresa amb Solvència Tècnica i Empresarial
📌Acreditació de les anàlisis i presa de mostres per ENAC des de fa 15 anys
📌Certificat pels Sistemes de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat-Salut ISO 9001, 14001 i 45001
📌Assajos per a tots els Sectors Industrials i Sector Terciari (Hotels, Spa´s, Col·legis, etc..)

👉🏻Des de fa anys complim amb tots els requisits indicats, per als laboratoris i empreses de serveis, al RD 487/2022 de Prevenció de Legionella que entrarà en vigor el 2.1.23 ⏳

🎯😊Molt contents de disposar del millor Laboratori d’Anàlisi d’Aigües d’Espanya que pugui tenir una empresa de Tractaments d’Aigua!

💪🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅El laboratori de Stenco, analitza, assaja i/o prova sempre la millor analítica i assaig de tractament possible per disposar de la informació necessària per resoldre cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/
☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/laboratorio-analisis-agua/

legio-3.jpg
30 November, 2022

by Stencoadmin

🎯Com ja informem el Ministeri de Sanitat va publicar el 21 de juny el RD 487/2022 de Legionella, que s’estableixen els nous requisits sanitaris per a la prevenció de la legionel·losi a Espanya, derogant el RD 865/2003 i entrant en vigor el proper 2 de gener 2023 ⏳⏳

💦 Qualsevol instal·lació que utilitzi aigua i pugui polvoritzar-la, en qualsevol activitat econòmica, està dins del seu abast: aigua sanitària, dutxes, scrubbers, contra incendis, refredadors evaporatius, reg, humidificadors, nebulitzadors, rentadors, fonts, torres, etc.

📣Resum dels punts més importants a destacar:

📌Més exigències legals per als titulars i instal·lacions

📌Més analítiques l’aigua a realitzar

📌Més neteges i desinfeccions tècniques a realitzar de les instal·lacions implicades

📌Més declaracions responsables del titular a realitzar

📌Es potencien els sistemes informàtics i automàtics

📌Nova formació per al personal propi i extern

📌Més exigències tècniques i de qualitat per als proveïdors i laboratoris

🎯En general és un bon avenç per a la Prevenció de Legionella a Espanya, però suposa un sobre cost per als titulars de les instal·lacions!

👍🏻Des de juny estem informant tots els nostres clients de totes les novetats i nous requisits generals i específics per a cada instal·lació de risc.

💪🏻A Stenco ja fa anys que complim amb tots els nous requisits per a les Empreses de Serveis, de Tractaments d’Aigües, Neteges i Desinfeccions i Laboratori d’anàlisi de Legionella i Aigua.

✅ Amb més de 60 anys d’experiència som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

👉🏻Si creus que el teu proveïdor actual no t’està assessorant adequadament, no té prou capacitat tècnica o t’està oferint algun equip o solució massa car, contacta amb nosaltres i en 24h parlarem per ajudar-te de forma personalitzada 👇🏻

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info serveis: https://www.stenco.es/ca/serveis/prevencion-control-legionella/

ARTICLE TÈCNIC RD 487/2022 LEGIONELLA

uni3-1280x720.jpg
21 November, 2022

by Stencoadmin

🎯Amb motiu del nostre 60 Aniversari de Stenco, acabem de publicar en format digital i 2.000 exemplars en paper la 5a Edició, ampliant notablement els capítols d’Aigües Residuals, Equips de Procés, Prevenció de Legionella i incorporant un capítol nou de Reutilització, ampliant 165 pàgines respecte a la darrera edició, disposant ara de 10 capítols i 717 pàgines en total.

📚 Durant aquests 20 anys hem realitzat 4 edicions del llibre actualitzant-ne el contingut, amb més de 8.000 exemplars venuts i difosos entre clients, enginyeries, universitats, personal de l’Administració Sanitària i Hidràulica, col·laboradors, empreses i tècnics del Sector de l’Aigua, consolidant el nostre Llibre com a un dels referents del Sector de Tractaments d’Aigües.

💧😊Estem molt orgullosos de la nostra trajectòria formativa, amb 10.000 exemplars del Llibre Stenco, més 3.000 cursos de formació realitzats i més de 30.000 alumnes formats a tot Espanya, que complementen i impulsen el nostre propòsit social de millorar la qualitat de l’aigua, dels vessants al medi ambient, estalviar aigua i prevenir brots de legionel·losi.

🎯🎓📘📖📐🔬🦠🥼🧪🧫👨🏻‍🏫👩🏼‍🏫👩🏻‍🎓👨🏼‍🎯 Tècniques i científiques d’Espanya.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’única empresa nacional de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector que disposa d’un Llibre tan complet sobre Tractaments d’Aigües.

ℹ️Sol·licitar Llibre Stenco: https://www.stenco.es/libro-stenco-tratamientos-aguas/

☑️Més info Stenco: https://www.stenco.es/

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49
Scroll Up