Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Laboratori d'Anàlisi | Stenco

El Laboratori de Stenco es va fundar el 1960 i actualment disposa de més de 800m2 dividits en quatre àrees diferenciades: Laboratori d’Aigües Residuals, Laboratori d’Aigües Potables-Microbiologia-Legionella, Laboratori d’Aigües Industrials i Laboratori Instrumental.

Disposem de cromatografia iònica, espectrofotòmetres, analitzador de AOX, TOC, absorció atòmica de grafit i d’emissió, electrometria, cromatografia de gasos-masses, fotometria, equip d’ecotoxicitat, etc …

 • ANÀLISI D’AIGÜES RESIDUALS
 • ANÀLISI DE LEGIONEL·LA
 • ANÀLISI D’AIGÜES POTABLES
 • ANÀLISI D’AIGÜES DE PISCINES PÚBLIQUES
 • ANÀLISI D’AIGÜES DE PROCESSOS INDUSTRIALS
 • ANÀLISI D’APTITUD D’EQUIPS TRACTAMENT D’AIGUA SEGONS NORMA UNE 149101
 • ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR D’EDIFICIS
 • ANÀLISI DE SUPERFÍCIES
 • ANÀLISI ESPECIALS I DE RESIDUS
 • AUTÒPSIES DE MEMBRANES OSMOSI INVERSA, NANOFILTRACIÓ I ULTRAFILTRACIÓ
 • INFORMES D’OBSERVACIONS MICROBIOLÒGIQUES
 • PLANTES PILOT AIGÜES RESIDUALS
 • INSTAL·LACIONS, INSTRUMENTACIÓ I EQUIP PROFESSIONAL
 • SISTEMES DE QUALITAT
ANÀLISI D’AIGÜES RESIDUALS

Anàlisi de pH, MES-SS, DQO, DBO5, NTK, P, SOL, MI, AOX, TOC, olis i greixos, detergents, etc. són habituals per a la caracterització d’un abocament, estudi previ per a una possible depuradora o anàlisi de control periòdic intern o oficial requerit per la respectiva Confederació Hidrogràfica o Administració Hidràulica autonòmica

ANÀLISI DE LEGIONEL·LA

Des del 2001 a Espanya és d’obligat compliment realitzar anàlisis periòdiques d’autocontrol del bacteri Legionella spp en qualsevol instal·lació de risc tant industrial com del sector serveis, indicades al Reial Decret 487/2022: spas, torres de refrigeració, aigua sanitària, sistemes contra incendis, fonts, refredadors evaporatius, humidificadors, etc.

ANÀLISI D’AIGÜES POTABLES

La legislació estatal del Reial Decret 3/2023 i els Plans de Vigilància Autonòmics exigeixen uns controls mínims de la qualitat física, química i microbiològica de l’aigua de consum humà en instal·lacions industrials amb dipòsits, establiments públics o usos alimentaris.

ANÀLISI D’AIGÜES DE PISCINES PÚBLIQUES

Tant la legislació estatal com l’autonòmica exigeixen als titulars de piscines públiques en hotels, gimnasos, càmpings, spas, centres lúdics, escoles, etc. certs autocontrols periòdics de la qualitat física, química i microbiològica de la qualitat sanitària de l’aigua per al bany.

ANÀLISI D’AIGÜES DE PROCESSOS INDUSTRIALS

La particularitat de cada aigua d’un procés industrial requereix una caracterització analítica per determinar i / o evitar possibles problemàtiques d’incrustació, corrosió o contaminació microbiològica que pogués provocar un increment dels costos energètics, operatius i / o de manteniment.

ANÀLISI D’APTITUD D’EQUIPS TRACTAMENT D’AIGUA SEGONS NORMA UNE 149101

L’apartat 5.b de l’art. 10 del Reial Decret 3/2023, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, modificat per la disposició final primera del Reial decret 742/2013, indica que els fabricants d’aparells de tractament d’aigua en instal·lacions interiors han de complir amb la norma UNE 149.101, o una altra norma o estàndard anàloga que garanteixi un nivell de protecció de la salut. Stenco és pionera en realitzar assajos d’aptitud de prestacions i de migració en equips d’osmosi, domèstica, descalcificadors, fonts d’aigua, dispensadors, etc …

ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR D’EDIFICIS

Anàlisi de la qualitat de l’aire (CO, CO2, partícules en suspensió, temperatura, humitat, microbiologia ambiental, etc …) segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) i IT3 del 2013 a l’interior d’edificis públics i oficines.

ANÀLISI DE SUPERFÍCIES

La normativa i aplicació del sistema APPCC exigeixen a les empreses alimentàries disposar d’un pla de neteja, que ha de ser verificat periòdicament mitjançant el control microbiològic de superfícies que estiguin en contacte amb els aliments.

També es fa indispensable saber si les superfícies d’hospitals, clíniques o diferents instal·lacions sanitàries o esportives estan netes i desinfectades, per evitar possibles infeccions.

Així mateix, s’han de fer controls periòdics en els sistemes de climatització per assegurar un adequat estat higiènic de les instal·lacions en els controls periòdics de la qualitat de l’aire a l’interior d’edificis (oficines, col·legis, centres comercials, etc ..)

Els principals tipus d’anàlisis microbiològiques a realitzar en superfície són el recompte de microorganismes aerobis mesòfils, i recompte de floridures i llevats, si bé es poden determinar altres espècies en el cas de ser necessària.

ANÀLISI ESPECIALS I DE RESIDUS

Stenco realitza anàlisi de l’estat de resines d’intercanvi iònic d’equips desqualificadors, desmineralitzadors, i membranes d’osmosi inversa, així com de la composició química d’incrustacions en dipòsits, canonades, intercanviadors, calderes, torres de refrigeració, cogeneracions, etc. amb l’objectiu de poder disposar de la informació necessària, valorar les causes i proposar les solucions més adequades a cada cas.

AUTÒPSIES DE MEMBRANES OSMOSI INVERSA, NANOFILTRACIÓ I ULTRAFILTRACIÓ

Assaigs i Serveis específics per a dissenyar les causes dels problemes detectats en els sistemes d’osmosi inversa, nanofiltració i ultrafiltració. Possible observació amb microscòpia i anàlisi amb EDX.
Identificació de dipòsits, incrustacions, caracterització de les membranes, rebuig de sals i cabal, proves d’oxidació, integritat i de neteja de les membranes.

INFORMES D’OBSERVACIONS MICROBIOLÒGIQUES

A part dels problemes causats per processos físics i / o químics, la composició del desenvolupament microbiològic en intercanviadors, torres de refrigeració o circuits d’aigua pot originar problemes importants. Per tant a vegades s’ha de fer un seguiment o diagnòstic d’aquest.

PLANTES PILOT AIGÜES RESIDUALS

El nostre Laboratori, a part de realitzar tot tipus d’anàlisi físic, químic, microbiològic o de toxicitat amb la més moderna instrumentació, disposa de Plantes Pilot per a realitzar proves de biodegradabilitat, proves d’oxidació, floculació, decantació, etc., per tal de disposar de la major informació, així com conèixer i dimensionar el tractament més adequat per a cada cas, abans de realitzar el projecte definitiu.

INSTAL·LACIONS, INSTRUMENTACIÓ I EQUIP PROFESSIONAL

El nostre laboratori es va fundar el 1960, disposa de més de 500 m2 dividits en quatre àrees diferenciades: Laboratori d’Aigües Residuals, Laboratori d’Aigües Potables-Microbiologia-Legionella, Laboratori d’Aigües Industrials i Laboratori Instrumental. Disposem de cromatografia iònica, espectrofotòmetres, analitzador de AOX, analitzador de TOC, absorció atòmica de grafit i d’emissió, electrometria, cromatografia de gasos-masses, fotometria, equip d’ecotoxicitat, etc. Entre analistes i tècnics de camp treballen més de 25 professionals amb gran experiència analítica.

SISTEMES DE QUALITAT

Stenco està registrat, autoritzat, certificat i / o acreditat per treballar les CCAA d’Espanya. El Sistema de Qualitat de Stenco està certificat i acreditat a nivell nacional i internacional. Disposem d’un Sistema de Gestió Integral de Qualitat, PRL i Medi Ambient.

Stenco Laboratori, sl és responsable de tota la informació generada en la realització de les activitats del Laboratori. Aquesta informació és tractada de manera confidencial i no es farà pública excepte acceptació expressa per part del client


Certificados, Registros y Acreditaciones
BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49