Experts en Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Uncategorized archivos | Stenco

SAT-fabrica-1280x720.jpg
18 October, 2021

by Stencoadmin

Stenco té més de 60 anys d’experiència en el disseny, execució, posada en marxa i manteniment d’Equips de Tractament d’Aigües a tot Espanya.
🔖Per a tot tipus d’Equips ja sigui per aigua Potable, Procés o Residuals: Filtres, Cloradors, Mesuradors-Controladors (redox, pH, conductivitat, biocides, etc ..), Descalcificadors, desnitrificadors, Desferritzadors, Osmosi, Desmineralitzadors, Ultrafiltració, Pretractaments , Depuradores F/Q, Biològiques, Dehidratació, Oxidació, etc ..
🎯 Però en tots aquests Equips s´han de realitzar algun tipus de manteniment, ja sigui preventiu o correctiu, per ser eficients en el seu tractament i realitzar el mínim consum d’aigua.
En aquesta ocasió volem ressaltar la intervenció en un Equip d’Osmosi Inversa d’un client a Castella i Lleó:
📌Auditoria prèvia per personal especialitzat i qualificat per buscar la millor solució.
📌Necessitat d’ampliació d’un nou mòdul de membranes per disposar de més cabal.
📌Intervenció ràpida i eficient dels nostres tècnics de SAT.
📌Servei urgent 24h/365 dies.
La intervenció eficaç dels nostres tècnics d’SAT va permetre al nostre client, important grup agroalimentari, disposar operatiu l’Equip d’Osmosi adaptat a les noves necessitats de producció.
💪🏻😊 Molt contents de disposar del millor Equip Humà i Servei SAT que pugui tenir una empresa de Tractaments d´Aigua!
✅Stenco, dissenya, implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client, realitzat un excel·lent servei SAT posterior!
Floculant-1280x960.jpg
8 October, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per a tractar de 1 m3 / dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya.
🎯 També actuem sobre EDARI existents per implementar millores i eficiències en el procés de depuració.
📌El nostre client, important empresa de el sector alimentari a nivell nacional i internacional, requeria millorar el rendiment de la unitat de flotació de l’EDAR per ser capaç de complir amb els límits d’abocament indicats per l’Administració Hidràulica.
📌Des de la nostra Enginyeria es va dissenyar i implantar una unitat de preparació i dosificació de floculant automàtica així com un serpentí de mescla previ al DAF.
📌També es van instal·lar alguns elements de mesura de cabal i nivell en l’EDAR per disposar de més informació.
📌Los nous equips així com el nou quadre de control es van integrar al DCS existent del nostre client.
✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!
image001.jpg
27 September, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la, posa en marxa i manté Equips de Filtració des de fa més de 60 anys a tot Espanya.
📌El nostre client client de la Comunitat Valenciana és líder en la fabricació de subproductes de biotecnologia industrial per a aliments i cura personal.
📌El client utilitza aigua de pou per alguns dels seus processos, de manera que es necessiten fer controls analítics diaris molt exhaustius. En aquests controls van detectar la presència d’herbicides utilitzats en cítrics.
📌El nostre client va sol·licitar un projecte claus en mà per solucionar la seva problemàtica de la qualitat d’aigua en el seu procés productiu, per complir la normativa espanyola i la més exigent internacional en qualitat d’aigua.
📌El client necessitava produir 10 m3/h d’aigua de qualitat adequada per a la seva fabricació.
📌Para poder seguir utilitzant aigua de pou en el seu procés ha estat necessària la instal·lació d’un Filtre de Carbó Actiu que reté aquests herbicides assegurant així la qualitat de l’aigua utilitzada.
📌En aquest cas s’ha dissenyat i executat un Sistema de Filtració amb de 2.000 L de carbó actiu
🎯Els Sistemes d’adsorció segueixen són molt vàlids per a determinats tractaments de l’aigua en funció del contaminant específic a eliminar i de el cabal filtrant!
✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!
LabStenco1-1280x1280.jpg
20 September, 2021

by Stencoadmin

Tal com ja hem informat, la setmana passada el Ministeri de Sanitat ha publicat el tràmit d’audiència i informació pública el text de el futur Reial Decret per adaptar la legislació espanyola als nous requisits de la nova Directiva (UE) 2020/2184.
La revista TecnoAqua, referent de el sector, ha volgut entrevistar la nostra directora tècnica del nostre Laboratori, expert en anàlisi d’aigües de consum humà, per saber la seva opinió sobre la nova Directiva Europea d’Aigua de Consum Humà.
Els Laboratoris de Stenco, tenen més de 60 anys d’experiència, analitzen més de 55.000 mostres a l’any d’aigües potables, procés, piscines, residuals, regenerades i Legionel·la.
📌Para tots els nostres clients de tots els Sectors Industrials i de Serveis a tot Espanya
📌Màxima qualitat i fiabilitat, amb més 35 anys Homologats com Entitat Col·laboradora de l’Administració, més de 25 anys Certificats per la ISO 9001, Certificats per la ISO 140001 i 45001, i més de 17 anys Acreditats per ENAC segons la ISO 17025 en més de 100 paràmetres
📌Gran qualificació, capacitat tècnica i de servei del nostre Equip de més de 40 professionals multidisciplinaris
📌Laboratorios moderns i equipats amb més de 800 m2
✅El laboratori de Stenco, analitza aigües de consum humà per a qualsevol activitat econòmica i indústria, especialment per l’alimentària!
ℹSol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn
#Laboratori
#Analisis
#Aigua
#DirectivaAgua
Agua-consumo3.jpg
20 September, 2021

by Stencoadmin

Divendres passat, 17.9.20, el Ministeri de Sanitat va publicar a la seva web el text del projecte per sotmetre-ho a el tràmit d’audiència i informació pública durant 15 dies, de ve Reial Decret d’Aigua de Consum Humà.
📌El seu objectiu és establir el nou marc jurídic espanyol per protegir la salut humana per contaminació de l’aigua de consum humà i facilitar l’accés de la mateixa a tot Espanya.
📌Conté 70 articles, set disposicions transitòries, 6 disposicions finals en un text de 156 pàgines.
📌Transposició a el dret espanyol de les noves exigències de la nova Directiva (UE) 2020/2184: paràmetres i valors paramètrics, llista de vigilància de contaminants emergents, enfocament preventiu basada en el risc amb els Plans Sanitaris de l’Aigua (PSA), més informació i transparència en diversos temes de l’aigua com la qualitat i preu, etc.
📌Estableix els nous requisit de qualitat de l’aigua en la indústria alimentària per a la fabricació d’aliments o en contacte amb ells.
📌Requisits per als aparells de tractament d’aigua en instal·lacions interiors d’edificis i locals.
📌Derogació de l’RD 140/2003, RD 314/2016, RD 902/2018 i modificació de l’RD 849/1986 de el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH).
🎯I molts més aspectes importants per a indústria alimentària, municipis, empreses gestores de serveis d’aigua urbana, laboratoris, activitats econòmiques, resta indústries amb dipòsits d´acumulació d´aigua, empreses de tractament d’aigües, usuaris, etc …
😊En general és un bon avanç per a la qualitat, subministrament i gestió d’aigua de consum humà a Espanya !!
✅Des de STENCO, empresa experta en Anàlisi i Tractament d’aigües, farem noves aportacions tècniques per millorar més el projecte de RD !
El termini per a aportacions finalitzarà el divendres 8 d’octubre
port-1280x1280.jpg
20 September, 2021

by Stencoadmin

 Els Laboratoris de Stenco, tenen més de 60 anys d’experiència, analitzen més de 55.000 mostres a l’any d’aigües potables, procés, piscines, residuals, regenerades i Legionella a tot Espanya.
Però una part essencial és realitzar correctament els mostrejos perquè les mostres siguin representatives i fiables per al titular de la instal·lació i per a l’Administració competent.
📌En aquest cas el nostre client està al port i disposa de refrigeració amb aigua de mar.
📌Periòdicament realitzem controls de l’entrada i sortida de l’aigua de mar.
📌També vam realitzar un estudi més detallat dins i fora de la ploma de l’abocament a diferents profunditats de la mar analitzant paràmetres físic, químics i microbiològics.
📌Toma de mostra i anàlisi realitzat per personal expert i acreditat per ENAC.
👍🏻💧🔬🧫🧪🧑🏽🔬👩🏼🔬😊! Molt contents de disposar del millor #Laboratorio de # Anàlisi d’Aigües d’Espanya que pugui tenir una empresa de Tractaments de #Agua!
✅! El laboratori de Stenco, pren mostres, analitza, realitza proves específiques i/o realitza informes tècnics de qualsevol tipus de mostra d’aigua que requereixi l’Administració en la corresponent Autorització Ambiental!
Na-Escorxador-1.jpg
6 September, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la, posa en marxa i manté Equips de Descalcificació des de fa més de 60 anys a tot Espanya, sent una de les empreses pioneres i líders en aquest sector.
En aquest cas hem dissenyat i executat un Sistema de Descalcificació dúplex per a una de les multinacionals més importants d’aquest sector a Europa que disposa d’una planta a Aragó.
📌 L’Equip disposa de 2.250 litres de resina d’intercanvi iònic, subministrant un cabal de servei de 45m3/h.
📌 El sistema es completa amb el subministrament d’un tanc d’abastament de sal liquida de 10 m3 de volum, proveït de sistema de control d’ompliment i bomba de tràfec al tanc de salmorra de regeneració.
📌 Els Equips es troben connectats a un sistema de Control OnLine que permet el control i vigilància de la planta de tractament a distància.
📌 El Descalcificador dúplex subministra aigua descalcificada als circuits de refrigeració, calderes de vapor i zones de producció.
Els Descalcificadors segueixen sent vàlids per a determinats tractaments amb aigües amb elevada duresa i relativament baixa salinitat.
✅ !! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!
ℹSolicitar info: https://www.stenco.es/contacto/
Pilot-1-1280x1345.jpg
19 July, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per a tractar d’1 m3 / dia fins a més de 3.000m3 / dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya.

🎯 En moltes ocasions, per a abocaments industrials complicats, cal realitzar prèviament un pilotatge de depuració biològica, per confirmar les proves realitzades inicialment a nivell de laboratori, i poder acaba de dissenyar la EDARI final.

📌El nostre client requeria ampliar la seva EDAR per ser capaç de tractar l’alta varietat d’abocaments d’aigües residuals procedents de diferents indústries.

📌El abocament conjunt d’aigües residuals presentava valors de les diferents formes de nitrogen molt per sobre dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica.

📌Desde nostra Enginyeria i Laboratoris disposem de diverses plantes pilot en funció de l’cabal i tipologia d’abocaments.

👍🏻En molts casos, encara que es disposi d’una bona caracterització inicial de l’abocament i assajos de depuració realitzats al nostre laboratori acreditat, també cal fer un pilotatge previ a planta, per assegurar l’eficiència de tot el sistema a dissenyar i executar finalment a nivell industrial!

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

Pilot-1-1280x1345.jpg
19 July, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per a tractar d’1 m3 / dia fins a més de 3.000m3 / dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya.

🎯 En moltes ocasions, per a abocaments industrials complicats, cal realitzar prèviament un pilotatge de depuració biològica, per confirmar les proves realitzades inicialment a nivell de laboratori, i poder acaba de dissenyar la EDARI final.

📌El nostre client requeria ampliar la seva EDAR per ser capaç de tractar l’alta varietat d’abocaments d’aigües residuals procedents de diferents indústries.

📌El abocament conjunt d’aigües residuals presentava valors de les diferents formes de nitrogen molt per sobre dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica.

📌Desde nostra Enginyeria i Laboratoris disposem de diverses plantes pilot en funció de l’cabal i tipologia d’abocaments.

👍🏻En molts casos, encara que es disposi d’una bona caracterització inicial de l’abocament i assajos de depuració realitzats al nostre laboratori acreditat, també cal fer un pilotatge previ a planta, per assegurar l’eficiència de tot el sistema a dissenyar i executar finalment a nivell industrial!

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!

SAT1-1280x853.jpg
16 July, 2021

by Stencoadmin

Stenco, tenim més de 60 anys d’experiència en el disseny, execució, posada en marxa i manteniment d’Equips de Tractament i Depuració d’Aigües a tot Espanya.

 

🔖Per tot tipus d’Equips ja sigui per aigua Potable, Procés o Residuals: Filtres, Cloradors, Mesuradors-Controladors (redox, pH, conductivitat, biocides, etc ..), Descalcificadors, Desnitrificadors, Desferrizadores, Osmosi Inversa, Desmineralitzadors, Ultrafiltració, Pretractaments , Depuradores Físico-Químiques , Biològiques, Dehidratació, Oxidació, etc ..

🎯 Però tots aquests Equips de realitzar algun tipus de manteniment, ja sigui preventiu o correctiu, per ser eficients en el seu tractament i realitzar el mínim consum d’aigua, productes i electricitat.

En aquesta ocasió volem ressaltar el nostre Equip de SAT:

 

📌Personal especialitzat i qualificat.

📌Equip multidisciplinari.

📌Persones amb molta experiència.

📌Servei urgent a clients 24h / 7 dies.

📌Asistencia a tot Espanya.

 

Molt contents de disposar del millor Equip Humà i Servei SAT que pugui tenir una empresa de Tractaments d´Aigua!

Stenco, dissenya, implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client, realitzat un excel·lent servei SAT posterior!

 

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies".

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll Up