Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Prevenció i Control de Legionel·la | Stenco

Amb més de 60 anys d´experiència, som l´empresa de Tractaments d´Aigua i Prevenció de Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d´Espanya.


  • DIAGNÒSTIC INICIAL
  • PLANS I PROGRAMA D’ACTUACIÓ-PPCL-PSL
  • PROGRAMES DE TRACTAMENT DE L’AIGUA
  • PROGRAMES DE FORMACIÓ DEL PERSONAL
  • PROGRAMES DE MOSTREIG I ANÀLISI DE L’AIGUA
  • PROGRAMES DE NETEJA I DESINFECCIÓ
  • PROGRAMES DE REVISIÓ D’INSTAL·LACIONS
  • NORMA UNE 100030
  • QUALITAT I SOLVÈNCIA TÈCNICA
DIAGNÒSTIC INICIAL

Stenco porta a terme una avaluació inicial per tècnics experts en la matèria, amb una avaluació del risc si cal, de cada instal·lació, amb identificació dels punts o àrees crítiques, plantejant les possibles modificacions Plans i Programes necessaris per minimitzar el risc de legionel·losi .

Com a mínim cal conèixer i analitzar les dades tècniques de funcionament, disseny i ubicació, plànol o esquema amb els components, esquema hidràulic, punts de presa de mostres d’aigua i punts d’emissió d’aerosols de cada instal·lació de risc.

PLANS I PROGRAMA D’ACTUACIÓ-PPCL-PSL

Stenco elabora PPCL i/o PSL amb els seus respectius programes d’actuació on es detallen tots els processos que permeten minimitzar el risc de proliferació i/o dispersió de Legionella. S’estructura en elaborar un Programa de Formació, Programa de Tractament de l’Aigua, Programa de Mostreig i Anàlisi de l’Aigua, Programa de Formació del personal, Programa de Neteja i desinfecció, Programa de Manteniment i Revisió, Designació de Responsabilitats i una Avaluació Periòdica del mateix . Tot amb la corresponent documentació i registres.

PROGRAMES DE TRACTAMENT DE L’AIGUA

Stenco, amb més de 60 anys d’experiència, elabora aquest programa on s’indiquen les accions que permeten mantenir la qualitat de l’aigua de la instal·lació en condicions correctes des del punt de vista fisicoquímic i microbiològic, especialment quant a presència de Legionella i la tendència agressiva o incrustant de laigua. Es poden dur a terme mitjançant l’ús de productes químics, biocides, sistemes físics o fisicoquímics.

PROGRAMES DE FORMACIÓ DEL PERSONAL

Stenco elabora aquest programa on s’indiquen el conjunt d’accions formatives destinades al personal propi de la instal·lació i al personal de les entitats externes relacionades amb el PPCL i PSL.

Vam ser la primera entitat a Espanya a impartir els cursos oficials de formació oficials de 25h. Disposem de cursos específics per al personal que realitza operacions menors en prevenció de Legionella i som el primer centre a impartir els certificats de professionalitat SEA 492-2 per a personal professional per realitzar L+D, gestió i control de totes les instal·lacions de risc.

PROGRAMES DE MOSTREIG I ANÀLISI DE L’AIGUA

Stenco elabora aquest programa on s’indiquen actuacions de Neteja i/o Desinfecció (N+D) tècniques preventives o correctives que es realitzen a les diverses instal·lacions de risc segons el protocol concret més adequat per tal de complir la legislació i/o assolir el estat higienicosanitari adequat.

PROGRAMES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Stenco elabora aquest programa on s’indiquen actuacions planificades o puntuals que es realitzen en les diverses instal·lacions segons el protocol concret més adequat amb l’objecte d’aconseguir l’estat higiènic-sanitari adequat.

PROGRAMES DE REVISIÓ D’INSTAL·LACIONS

Stenco elabora aquest programa on s’indiquen conjunt d’accions d’inspecció o control de les instal·lacions que ha d’incloure no només la freqüència amb què s’han de fer les revisions sinó també les accions correctives a dur a terme en cas de detectar anomalies en l’estat i manteniment higienicosanitari de les instal·lacions.

NORMA UNE 100030

Gràcies a l’actualització de la Norma UNE 100030:2017, en què va impulsar i va participar Stenco, i que s’indicava al RD 865/2003, finalment es va actualitzar i va aprovar el nou RD 2022 de Legionella, basant-se tècnicament en la Norma UNE 100030.

La Norma UNE 100030 continua sent molt vàlida per complementar la legislació nacional i autonòmica relativa a prevenció de Legionella.

QUALITAT I SOLVÈNCIA TÈCNICA

Stenco és l’única empresa a Espanya que disposa de les 3 Certificacions de Qualitat UNE-EN-ISO 9001, 45001 i 140001 en què el seu àmbit d’aplicació inclou la Prevenció de Legionella.

A més, disposem de la Certificació Cert-LEGIO d’empresa amb Solvència Tècnica i Empresarial en Prevenció de Legionella, segons Annex D de la Norma UNE 100030.

També disposem de l’Acreditació de més de 100 paràmetres analítics físics, químics i microbiològics, incloent-hi la presa de mostres d’aigua i Legionella, acreditats per ENAC segons la Norma ISO 17025.

Totes aquestes Certificacions i Acreditacions asseguren la solvència tècnica, analítica, fiabilitat i professionalitat dels productes i/o serveis realitzats per Stenco en Prevenció i Control de legionel·la.

Amb més de 60 anys d´experiència, som l´empresa de Tractaments d´aigua i Legionella amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d´Espanya

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49