Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

LLIBRE “STENCO-TRACTAMENTS D’AIGÜES” | Stenco

 

 

 

L’empresa Stenco ha editat la 5a Edició del llibre STENCO-TRACTAMENTS D’AIGÜES actualitzant i ampliant amb 165 pàgines més que en l ántrior edició, en tots els temes, però ampliant especialment en prevenció de Legionella, aigües residuals i un nou capítol de reutilització. Disposa de 10 capítols i 718 pàgines. Des del començament ha editat 10.000 exemplars del llibre, consolidant-se com un dels llibres referents en aquest sector.

1. Introducció
2. L’Aigua
2.1. El cicle hidrogeològic a la natura
2.2. Química general de l’Aigua
2.3. Determinacions fonamentals
2.4. Unitats més utilitzades i la seva equivalència
2.5. Classificació de les aigües per duresa i salinitat
2.6. Fenòmens físics i químics resultants de l’escalfament i el refredament
2.7. Barreges d’aigua de diferent duresa o temperatura
2.8. Qualitat de les aigües de proveïment
2.9. Hidrogeologia en abastaments privats

3. Aplicacions principals de l’Aigua
3.1. Aigües de consum
3.2. L’aigua a l’alimentació
3.3. Aigua per a la neteja i cura corporal
3.4. Aigua per a la salut, medicina i investigació
3.5. Aigua a l’entorn urbà
3.6. Aigua per als transports
3.7. Aigua per a agricultura i ramaderia
3.8. Aigua en processos industrials
3.9. Aigua per a la indústria agroalimentària

4. Problemàtiques generals en instal·lacions d’aigua
4.1. Sedimentacions
4.2. Incrustacions
4.3. Corrosió i els seus tipus
4.4. Biologia i ecologia de la Legionella

5. Tractaments externs més usuals de l’aigua
5.1. Depuració fisicoquímica
5.2. Decantació
5.3. Flotació
5.4. Filtració
5.5. Osmosis inversa
5.6. Intercanvi iònic
5.7. Ultrafiltració i microfiltració
5.8. Electrodiàlisi
5.9. Electrodesionització (EDI)
5.10. Eliminació de ferro i manganès
5.11. Desgasificació
5.12. Aireació
5.13. Stripping
5.14. Neutralització
5.15. Desinfecció
5.16. Tractaments físics inhibidors d’incrustació
5.17. Protecció catòdica
5.18. Tractament electrolític

6. Instal·lacions industrials i tractaments per condicionar l’Aigua
6.1. Calderes de vapor i Cogeneracions
6.2. Condensats de vapor d´aigua
6.3. Instal·lacions d’aigua sobreescalfada i aigua calenta o calefacció
6.4. Circuits de refrigeració
6.5. Circuits d’humidificació/climatització.
6.6. Neteges i desinfeccions industrials
6.7. Tractament de piscines

7. Prevenció i Control de la Legionella
7.1. Introducció
7.2. Entorn legislatiu i normatiu
7.3. Instal·lacions de risc de legionel·losi
7.4. Plans de Prevenció de Legionella: PPCL i PSL
7.5. Anàlisi de Perill i Punts de Control Crític (APPCC)
7.6. Consideracions per a la identificació de punts crítics
7.7. Protocols de desinfecció d’instal·lacions de risc
7.8. Avaluació del Risc
7.9. Taules de mesures correctores per anàlisis positives de Legionella

8. Aigües Residuals
8.1. Urbanes
8.2. Industrials
8.3. Agrícoles i ramaderes
8.4. Pluvials
8.5. Terminologia i definicions més usuals
8.6. Marc legislatiu
8.7. La gestió administrativa de l’aigua a la indústria
8.8. Controls de l’Administració
8.9. Expedients sancionadors
8.10. Delicte ecològic
8.11. Principals processos de pretractament
8.12. Tractament primari: depuració fisicoquímica
8.13. Tractament secundari: depuració biològica
8.14. Eliminació de nutrients
8.15 Tractaments biològics anaerobis
8.16. Tractament terciari: desinfecció i filtració
8.17. Tractament de llots
8.18. Evaporació al buit
8.19. Tecnologies d’Oxidació Avançada (POA)
8.20. Incineració
8.21. Reutilització dels subproductes
8.22. Selecció del sistema de depuració

9. Reutilització d’aigües
9.1. Introducció
9.2. Terminologia
9.3. Normativa i marc legal actual
9.4. Requisits de qualitat de l´aigua regenerada segons usos
9.5. Usos de l’aigua regenerada
9.6. Tipus de contaminants específics per a la reutilització
9.7. Tractaments més utilitzats
9.8. Aigües industrials reutilitzades
9.9. Aigües regenerades a l’agricultura, usos recreatius i mediambientals
9.10. Control analític
9.11. Procediment d’assignació i concessió de l’autorització
9.12. Gestió de residus generats a la regeneració d’aigües residuals
9.13. Reciclatge d’aigües grises i aprofitament d’aigües pluvials en edificació

10. Gestió Global de l’Aigua a les empreses i indústries
10.1. Objectius de la gestió
10.2. Normativa
10.3. Conèixer la situació actual, les causes i els límits.
10.4. Optimització de costos
10.5. Depuració d’aigües residuals

Bibliografia
Normes
Webs
Associacions

Per adquirir una còpia d’aquest llibre heu de realitzar una transferència de 50€ a nom de STENCO INDUSTRIAL, S.L., a la compte bancari ES89 0081 5084 0000 0103 2110 i adjuntar el justificant de pagament de les dades demanades en el següent formulari:

 SOL·LICITUD DEL LLIBRE.

[caldera_form id=”CF5a8d6a6dcb3ee”]

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49